Compliance

EJOT je otvoren za takozvane uzbunjivače i postupa u skladu sa Direktivom Evropske unije o uzbunjivačima (EU direktiva 2019/1937 od 26.11.2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju kršenje zakona Unije) kao i sa nemačkim Zakonom o zaštiti uzbunjivača (Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)).

EJOT se takođe zalaže za poštovanje ljudskih prava i brigu o životnoj sredini i preuzimanje odgovornosti za sopstveni lanac snabdevanja i lanac vrednosti.

Glavna kontakt osoba  u EJOT-u za indikacije i žalbe u vezi sa gore navedenim je Winfried Schwarz, koji je takođe glavni službenik za praćenje usklađenosti i službenik za ljudska prava u EJOT-u. On je samostalan advokat i nije obavezan uputstvima EJOT uprave. On direktno odgovara rukovodećem partneru grupe EJOT. G. Schwarz je dostupan telefonskim putem pozivom na +49 163 5290 860 i putem imejla compliance@ejot.com. Ova imejl adresa je dodeljena isključivo g. Schwarz i treća lica nemaju pristup istoj.

Ukoliko želite da ostanete anonimni u komunikaciji sa g. Schwarz, možete mu pisati anonimno na gore navedenu imejl adresu ili poštom na sledeću adresu:

Lično/Poverljivo

g. Winfried Schwarz

EJOT Holding GmbH & Co. KG

Im Herrengarten 1

57319 Bad Berleburg, Nemačka

Ovo je interna služba za prijave u smislu značenja člana 12 HinSchG, u kojoj radi eksterno lice. Uzbunjivači takođe mogu kontaktirati eksternu službu za prijave, npr.  Savezno ministarstvo pravde Nemačke (član 19 HinSchG) ili Saveznu antimonopolsku agenciju Nemačke (član 22 HinSchG).

Mogu se prijaviti kršenja ljudskih prava ili obaveza vezanih za životnu sredinu, druge povrede zakona i povrede internih propisa EJOT-a kao i samo sumnja na moguće povrede i/ili rizike.

Za pojedinosti o postupanju sa žalbama – posebno o daljem postupku nakon prijema Vaše žalbe – pogledajte Pravilnik EJOT-a o postupanju sa žalbama u vezi sa nemačkim Zakonom o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)).

 

DOWNLOAD :

 EJOT Complaints Procedure Rules SRP